KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

See the source image

Z ogromną radością informujemy, że po kilkumiesięcznych staraniach o możliwość uczestnictwa w projekcie unijnym realizowanym w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Nowoczesna szkoła kluczem do sukcesu uczniów” został on oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jacka w Katowicach. Poprzez innowacyjne działania edukacyjne będziemy kształtować kluczowe kompetencje i uniwersalne umiejętności uczniów niezbędne we współczesnym świecie (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację na terenie szkoły warsztatów, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także doposażenie szkoły i szkolenia kadry. Planujemy wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy z wykorzystaniem narzędzi TIK. Zaplanowano także szkolenia dla nauczycieli, co pozwoli na wzrost kompetencji, umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów. W ramach naszego projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i uczniów podnoszące kompetencje cyfrowe. Ponadto w ramach projektu chcemy wdrożyć do naszej szkoły nowoczesny system ICT wspomagający proces edukacji. System ten będzie obsługiwany przez wszystkie dostępne urządzenia cyfrowe, takie jak komputer, tablet, smartfon itd. dlatego też wraz z jego wdrożeniem przeprowadzone zostaną szkolenia, które oprócz sprawnego działania w systemie, także podniosą kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Uzupełnieniem projektu będzie doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozami indywidualnego zapotrzebowania szkoły.

W dniach ( 25.01. – 29.01 )rozpocznie się rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach i warsztatach, którą - w oparciu o szczegółowe wytyczne projektu - przeprowadzą nauczyciele. Grupy uczniów będą stałe w czasie trwania projektu i powinny - zgodnie z zaleceniami unijnymi – uwzględnić parytet dziewcząt i chłopców.
Oto zajęcia, które będą prowadzone w szkole od lutego 2021 roku do grudnia 2022 roku: Angielskie warsztaty teatralne, ekologiczne warsztaty teatralne, Mali odkrywcy – warsztaty przyrodnicze, Mali odkrywcy – warsztaty integrujące nauki ścisłe i przyrodnicze: matematykę, fizykę i chemię oraz zajęcia podnoszące umiejętność uczenia się, warsztaty multimedialne.

Niezależnie od zaangażowania poszczególnych uczniów i nauczycieli w projekcie „Nowoczesna szkoła kluczem do sukcesu uczniów” udział naszej szkoły w tym przedsięwzięciu korzystnie wpłynie na podniesienie jakości jej pracy.

 

  

Uczestniczymy
w programach: