KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Program wsparcia uczniów ze specyficzny mi trudnościami w nauce ortografitti został przygotowany z myślą o dzieciach ryzyka dysleksji, dzieciach z trudnościami w nauce czytania i pisania, trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dzieci z dysgrafią lub niskim poziomem graficznym pisma. Można go również wykorzystać w udzielaniu pomocy terapeutycznej wszystkim dzieciom z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Do realizacji Programu ORTOGRAFFITI został opracowany innowacyjny model terapii pedagogicznej. Integruje on wiele działań, które aktywizują wszystkie sfery rozwoju, funkcje i procesy biorące udział w kształceniu terapeutycznym. Angażowanie w pracy z dzieckiem wielu funkcji percepcyjno - motorycznych zwiększa efektywność prowadzonej terapii. Dlatego zadania terapeutyczne Programu nawiązują do założeń Metody Dobrego Startu (M. Bogdanowicz), której celem jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo -językowych, dotykowo - kinestetycznych i motorycznych oraz ich korelacja (nazywana również integracją sensoryczno - motoryczną), a tak że kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda ta umożliwia skorelowanie ćwiczeń funkcji uczestniczących w złożonych czynnościach nauki czytania i pisania. Celem pracy z serią ORTOGRAFFITI jest:

  • wszechstronny rozwój funkcji poznawczych,
  • rozwijanie umiejętności czytania: techniki, tempa, rozumienia czytanej treści,
  • utrwalanie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,
  • rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
  • kształcenie umiejętności konstruowania form wypowiedzi pisemnej

Za realizację programu w szkole odpowiada pani Magdalena Szewczyk-Sikora.

Uczestniczymy
w programach: